Noteikumi

Lietotāju datu drošība

autoSKAN ir veikusi visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību un nepieļautu to nepamatotu nokļūšanu trešo personu rīcībā.

autoSKAN veikala apmeklēšanas un izmantošanas laikā autoSKAN var saņemt informāciju, kas satur personas datus:
1.1 iegūstot personas datus tiešā veidā (vārds un uzvārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese);
1.2 netieši, iegūstot informāciju (piemēram: izmantojot sīkdatnes un citus tehniskus līdzekļus, lai pārraudzītu autoSKAN izmantošanu).

Pircēju personas datus autoSKAN apstrādā, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citus Latvijas Republikas tiesību aktus, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot Pircēju personas datus, autoSKAN izmanto organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas atklāšanas, maiņas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes.

Iegādājoties Interneta veikalā autoSKAN piedāvātās preces un pakalpojumus, Pircējs piekrīt un atļauj autoSKAN reģistrēt, ievadīt, glabāt, sistematizēt, izmantot un jebkādā citā veidā apstrādāt.

Pircēja personas datus, ka arī datus, kurus Pircējs turpmāk sniegs Pārdevējam, tādā apjomā, kādā tas ir nepieciešams, un šādiem mērķiem:
4.1 datu apstrāde, izriet no autoSKAN Pircēju pasūtījumiem, līgumsaistībām, vai datu apstrāde nepieciešama, lai noslēgtu attiecīgu līgumu (darījumu);
4.2 dati ir nepieciešami Pircēju identificēšanai un uzskaitei;
4.3 dati ir nepieciešami komerciālo paziņojumu (epasta un/ vai SMS) sūtīšanai;
4.4 dati ir nepieciešami citu saistību izpildes nodrošināšanai, kas izriet no līgumsaistībām, vai no attiecīgi noslēgtajiem līgumiem (darījumiem).
4.5 dati ir nepieciešami lai izskatītu Pircēja iesniegumu preču iegādei uz nomaksu.

autoSKAN nodrošina Pircēju personas datu aizsardzību un drošību, to neizplatīšanu trešajām personām, tiktāl, ciktāl to nosaka Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citi Latvijas Republikas tiesību akti, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību, izņemot Pārdevēja partneriem, kas nodrošina interneta veikalā iegādāto preču piegādi, preču finansēšanu un pakalpojumu sniegšanu, tādā apjomā, kādā personas dati ir nepieciešami līgumsaistību izpildei.

Pircējam ir tiesības pieprasīt, lai viņa personas datus papildina vai labo, kā arī pārtrauc to apstrādi vai iznīcina tos, ja personas dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi, vai arī tie vairs nav nepieciešami vākšanas mērķiem. Minētajā sakarā Pircējs pats var ievadītos datus izmainīt vai dzēst savā lietotāja kontā vai arī informēt autoSKAN;

Pircējam, iesniedzot rakstiskā veidā pamatotu pieprasījumu, ir tiesības saņemt šādu informāciju: 
6.1 kādas ziņas par Pircēju ir iegūtas, datu ieguves avots, kad mainīta datos iekļautā informācija (ja normatīvie akti to atļauj);
6.2 kādam mērķim veikta personas datu apstrāde, ziņas par personas datu saņēmējiem;
6.3 informāciju par to, vai dati tikuši apstrādāti automatizēti.

Pircēju personas dati tiks glabāti ne ilgāk, kā to nosaka normatīvo aktu prasības. Pircējs jebkurā brīdī var pieprasīt savu datu dzēšanu.

PIRKŠANAS UN PĀRDOŠANAS NOTEIKUMI

autoSKAN SIA

 

  1. Vispārīgie noteikumi

Noteikumi tiek piemēroti, slēdzot jebkādus līgumus starp Pārdevēju un Pircēju. Pircējam ir pienākums piekrist šiem Noteikumiem un Privātuma politikai, bet atsakoties to darīt, pasūtījuma pabeigšana un Preces pasūtīšana nav iespējama.

Līgums starp Pircēju un Pārdevēju uzskatāms par noslēgtu, kad pircējs ir veicis preces apmaksu.
Ši savstarpējā vienošanās tiek uzskatīta par distances līgumu. Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem Nr.255 „Noteikumi par distances līgumu” un saistītajiem normatīvajiem aktiem.
Neapmaksājot Pasūtījumu, līgums tiek uzskatīts par nenoslēgtu.
Preču pāsūtīsanai var tik piemērota minimālā pirkuma summa 5eur, kuru veido, katra konkrētā preču piegādātāja nosacījumi.

autoSKAN ir tiesīgs labot un precizēt Noteikumus, veicot izmaiņas Mājaslapā. Izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas.

 Noteikumi un jebkādi Līgumi starp Pārdevēju un Pircēju tiek sastādīti un slēgti valsts valodā.

 

  1. Atteikuma tiesības

Pircējam ir tiesības izmantot atteikuma tiesības 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, un atgriezt Preci, nenorādot Preces atgriešanas iemeslu, aizpildot atteikuma veidlapu un nogādājot to kopā ar Preci uz Pārdevēja biroju. Ja kopš Preces saņemšanas ir pagājušas vairāk kā 14 kalendārās dienas, par atteikuma tiesībām un preces atgriešanas nosacījumiem, klients vienojas ar autoSKAN, zvanot uz mājas lapā norādīto tālruņa numuru, vai rakstot uz e-pasta adresi info@autoskan.lv

Izmantojot atteikuma tiesības un piesakot Preces atgriešanu, Pircējam Prece ir jānogādā atpakaļ Pārdevējam 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā, kopš preces saņemšanas brīža. Pēc šī termiņa Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt Preci atpakaļ.

Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā, Pircējs sedz visus izdevumus pilnā apmērā, kas ir saistīti ar Preces nogādāšanu atpakaļ autoSKAN. Atteikuma gadījumā autoSKAN atmaksā naudu, izmantojot to pašu maksāšanas līdzekli, kādu klients izmantoja darījumā. Citāds atmaksas veids ir izskatāms atsevišķi vienojoties.

Konstatējot pie atgrieztās preces pārbaudes, ka Prece ir lietota, bojāta, netīra, citādi ekspluatēta, vai ar montāžas vai lietošanas pazīmēm, autoSKAN ir tiesības atteikt pieņemt Preces atpakaļ. Precei ir jābūt oriģinālajā iepakojumā, kas nav sabojāts vai sasmērēts.Auto elektronikas daļas atpakaļ netiek pieņemtas.
Spec pasūtījuma preces ir bez preču atgriešanas iespējas.

Atteikuma tiesību realizācija ir piemērojama tikai Fiziskajām personām.

 

  1. Garantija

Visām precēm, kuras ir iegādātas autoSKAN, ir pieejama ražotāja garantija. Klientam ir tiesības iesniegt pretenziju par neatbilstošu preci 24 mēnešu laikā no preces iegādes brīža.

Ja atgrieztā prece tiek nodota tālākai izskatīšanai preces ražotājam,  tad tas var aizņemt līdz pat 90 dienām. Pārbaudes  laikā tiek pārbaudīts vai konkrētais gadījums ir saistāms ar ražošanas defektu.

Ja tiek konstatēts, ka tas ir ražošanās brāķis un problēma nav novēršama, tad pirkums tiek anulēts. Pircējam tiek piedāvāts samainīt preci vai atgriezt samaksu par preci.

autoSKAN nesedz  izmaksas, kas radušās nepareiza pasūtījuma vai produkta uzstādīšanas gadījumā. autoSKAN klientam ir iespēja prasīt pirmsiegādāto preču saderības/atbilstības pārbaudi pēc šasijas numura (VIN), tas ir lai pārliecinātos vai konkrētā detaļa der konkrētajam auto. Klienta pienākums ir pārliecināties par preces atbilstību pirms tā tiek uzstādīta automašīnai.

Garantija netiek piemērota precei:

 bojāta neatbilstošas ekspluatācijas rezultātā vai mehāniski
nav ievērotas ražotāja uzstādīšanas tehnoloģiskās prasības
defekts radies saistībā ar citu auto mezglu iedarbību

Garantijas saņemšanai Pircējs iesniedz reklamācijas pieteikumu, norādot Pircēja vārdu un uzvārdu, Pircēja adresi, preces pasūtīšanas datumu, rezerves daļas numuru un pasūtījuma numuru, kā arī aprakstot preces defektu. Izskatāmie dokumenti ir iesniedzami autoSKAN birojā, vai nosūtāmi uz info@autoskan.lv
Garantijas saņemšanai Pircējam jāuzrāda pirkumu apliecinošu dokuments.

 

  1. Pretenzijas un Strīdi

Visi strīdi, pretenzijas kas attiecas uz Distances līguma izpildi, skaidrojumu vai tā darbības izbeigšanu, tiek risināti savstarpējās sarunās. autoSKAN normatīvo tiesību aktu kārtībā atbildēs uz pieprasījumu un meklēs atbilstošāko risinājumu jautājumam.
Ja strīdu nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, tad klients kā patērētājs ir tiesīgs celt prasību Latvijas Republikas tiesā.